Drobečková navigace

Úvodní stránka > Vedení klubu > Stanovy

Stanovy


Stanovy
občanského sdružení
„Hanácký letecký klub Olomouc, o.s.“


I.
Základní ustanovení

Článek 1
Název a sídlo občanského sdružení

1. Název občanského sdružení je: Hanácký letecký klub Olomouc, o.s. (pro účely těchto stanov dále také “letecký klub Olomouc“ nebo „občanské sdružení nebo „sdružení“).

2. Sídlem leteckého klubu Olomouc je Neředín č.p. 889, 779 00 Olomouc


Článek 2
Cíle a předmět činnosti občanského sdružení

1. Hanácký letecký klub Olomouc, o.s. je nevýdělečnou právnickou osobou, založenou dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, jehož cílem a posláním je sdružování jednotlivců a ostatních subjektů za účelem zabezpečení propagace, podpory a provozování rekreačního létání sportovních letadel a sportovních létajících zařízení (dále jen „SLZ“)
 
2.   K naplnění poslání a dosažení stanovených cílů sdružení zejména:
- realizuje a zajišťuje pro členy sdružení provoz letadel a SLZ,
- provozuje a udržuje plochu pro start a přistání letadel a SLZ,
- získává příspěvky, podpory, dotace a dary ve všech formách od jiných fyzických a právnických osob,
- organizuje sportovní letecké soutěže,
- organizuje letecké dny a jiné obdobné akce pro veřejnost,
- provádí školení členů občanského sdružení z oblasti předpisů vztahujících se k provozu letadel a SLZ,
- spolupracuje s dalšími sdruženími či jinými subjekty, podílejícími se na činnos-tech směřujících k provozování rekreačního létání a SLZ
- spolupracuje se samosprávou a orgány obcí, se záměrem zajistit podporu občanů pro vytyčené cíle sdružení.

3. Při své činnosti se důsledně řídí obecně závaznými právními předpisy, jakož i dokumenty upravujícími provoz letadel a SLZ.

Článek 3
Doba trvání občanského sdružení

Občanské sdružení se zřizuje na dobu neurčitou


II.
Členství v občanském sdružení

Článek 4
Vznik členství
1. Členství v občanském sdružení vzniká při splnění podmínek daných těmito stanovami:
 a)   při založení občanského sdružení dnem vzniku občanského sdružení,
b)  za trvání občanského sdružení, přijetím uchazeče o členství za člena na základě jeho písemné přihlášky,

2. Členem občanského sdružení můžou být fyzické osoby starší 15 let nebo právnické osoby, které se dobrovolně rozhodly vstoupit do občanského sdružení a podílí se na realizaci cílů sdružení. O přijetí za člena sdružení rozhoduje členská schůze nebo je-li k tomu zmocněn, výbor občanského sdružení (čl. 10 stanov).
3. Předpokladem ke vzniku členství uchazeče v občanském sdružení je podání písemné při-hlášky, ve které se zaváže k dodržování stanov a vnitřních předpisů občanského sdružení, jakož i k úhradě členských příspěvků, jejichž výše a způsob úhrady bude stanovena vnitř-ním předpisem, schváleným členskou schůzí sdružení, není-li těmito stanovami stanoveno jinak.
4. O členství uchazeče v občanském sdružení, je způsobem uvedeným ve stanovách, výbor povinen rozhodnout nejpozději do 15 dnů ode dne podání písemné přihlášky uchazečem. Zamítavé rozhodnutí musí být uchazeči oznámeno písemně.
5. Členem občanského sdružení se stává osoba ucházející se o členství tím dnem, kdy bylo rozhodnuto kladně o jejím přijetí do občanského sdružení.
6. Po dobu trvání sdružení ani v případě jeho zrušení není člen sdružení oprávněn požadovat vrácení svých členských příspěvků

Článek 5
Členská práva a povinnosti
1.   Člen občanského sdružení má právo zejména:
a) účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze,
b) být volen do orgánů sdružení, má-li plnou způsobilost k právním úkonům a dosáhl-li věku 18 let,
c) účastnit se veškeré  činnosti sdružení a požívat výhod, které občanské sdružení svým členům poskytuje,
d) kontrolovat činnost sdružení a podílet se rovným dílem na výsledcích jeho práce,

2. Člen občanského sdružení je povinen zejména:
a)   dodržovat stanovy a vnitřní předpisy, jakož i plnit rozhodnutí orgánů občanského sdružení,
b)   hradit řádně stanovené členské příspěvky,
c)   zdržet se všeho, co by mohlo být na újmu dobrého jména občanského sdružení


Článek 6
Členská evidence
1. Občanské sdružení vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem.
2. Do členské evidence se zapisuje kromě jména, příjmení a bydliště člena i datum vzniku členství v občanském sdružení, popř. další skutečnosti důležité pro členskou evidenci. V evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností.
3. Občanské sdružení umožní každému členu, který prokáže právní zájem, aby do evidence nahlédl.
4. Člen sdružení má právo nahlížet do té části, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v evidenci.

Článek 7
Zánik členství
1. Členství v družstvu zaniká:
a)   dohodou,
b)   vystoupením,
c)   smrtí člena,
d)   vyloučením,
e)   zánikem občanského sdružení,

ad a)   Dohodu o skončení členství uzavírají sdružení a člen písemně. Členství končí sjedna-ným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá sdružení členovi.
ad b)   Člen může z občanského sdružení vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby 1 měsíce, tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písem-ného oznámení člena občanskému sdružení o jeho vystoupení ze sdružení.
ad c)   Členství zaniká dnem smrti člena a je nepřevoditelné.
ad d)   Členská schůze může prostou většinou rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:
- člen sdružení závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena nebo poškozu-je dobré jméno sdružení, přestože byl na porušování svých povinností a na mož-nost vyloučení ze sdružení písemně upozorněn výborem,
- neuhradil včas a řádně členský příspěvek a je s jeho úhradou v prodlení více jak tři měsíce,

Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout jen do tří měsíců ode dne, kdy sdru-žení zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.
    Odepře-li člen přijmout písemné upozornění nebo rozhodnutí o vyloučení ze sdružení, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy přijetí písemnosti bylo odepřeno; vrá-tí-li se písemné upozornění nebo rozhodnutí o vyloučení ze sdružení jako nedoručené, považuje se tato písemnost za přijatou dnem, kdy provozovatel poštovních služeb oznámil sdružení, že je uvedená písemnost nedoručitelná.
   Členství zaniká dnem rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena.
ad c)   Členství zaniká dnem výmazu sdružení z registrace vedené u ministerstva vnitra České republiky.


III.
Orgány občanského sdružení

Článek 8
Orgány sdružení

1. Orgány sdružení jsou:
a) členská schůze,
b) výbor sdružení
c) kontrolní komise

2.  Členem výboru sdružení může být, a to jen se svým souhlasem, zvolena fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům a bezúhonná. Člen výboru musí být členem sdružení. Výbor sdružení má tři členy.
3. Závazek k výkonu volené funkce ve výboru sdružení je závazkem osobní povahy a člen výboru se nemůže nechat zastoupit při výkonu své funkce.
4. Člen výboru sdružení může být volen opětovně.
5. Člen výboru sdružení může být během funkčního období členskou schůzí odvolán, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně poruší povinnosti vyplývající pro něj z činnosti vo-leného orgánu sdružení, případně je-li neomluveně nečinný po dobu nejméně tří měsíců.
6. Člen výboru sdružení může během funkčního období odstoupit. Odstoupení oznamuje člen písemně výboru sdružení. Odstoupení je účinné ode dne, kdy toto odstoupení výbor sdružení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení.
7. Za člena výboru sdružení, který odstoupil nebo byl odvolán, provede členská schůze no-vou volbou, a to nejpozději do 30 dnů po zániku jeho funkce. Nezvolí-li členská schůze ve stanovené lhůtě nového člena výboru, může výbor jmenovat náhradního člena do příštího svolání členské schůze.

Článek 9
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze.
2. Předseda výboru sdružení nebo výborem určený člen svolá členskou schůzi podle potřeby;  o termínu členské schůze musí být člen vyrozuměn včetně programu nejméně 14 dnů před jejím konáním, a to pozvánkou vyvěšenou na k tomu určené informační tabuli v sídle sdružení. V pozvánce ke členské schůzi musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) datum a čas konání členské schůze,
b) přesně určené místo (adresa) konání členské schůze,
c) navržený program jednání.
3. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů sdružení.
4. Členskou schůzi může svolat i kontrolní komise, a to způsobem uvedeným v odstavci 2 tohoto článku.

Článek 10
1. Do výlučné působnosti členské schůze patří:
a) přijímat a měnit stanovy,
b) volit a odvolávat členy výboru sdružení a členy kontrolní komise,
c) rozhodovat o přijetí nových uchazečů o členství ve sdružení. Členská schůze může   k rozhodování o přijetí nových uchazečů zmocnit výbor sdružení,
d) schvalovat roční účetní závěrku,
e) rozhodovat o základních otázkách koncepce činnosti a rozvoje sdružení,
f) stanovit výši členských příspěvků,
g) přijímat vnitřní předpisy sdružení,
h) rozhodovat o vyloučení člena sdružení,
i) rozhodnout o likvidaci a zániku občanského sdružení,
j) rozhodování o dalších záležitostech sdružení pokud si toto rozhodování členská schůze vyhradila.
2. Není-li členská schůze schopna usnášení ani po uplynutí 30 minut od jejího začátku, svolá předsedající náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně plánovaná.
3. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání. Je schopná usnášet se bez ohledu na to, zda je přítomna nadpoloviční většina všech členů.
4. Při hlasování má každý člen jeden hlas.
5. Hlasuje se veřejně, pokud členská schůze nerozhodne jinak. Členská schůze rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných členů. K rozhodnutí o vyloučení člena sdružení je vždy zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů.

6. Člen sdružení může zmocnit písemně jiného člena družstva, aby jej na konkrétní členské schůzi zastupoval.

7. Jednání členské schůze zahájí zpravidla předseda výboru sdružení nebo jím pověřený člen výboru, a to konstatováním okolností svolání členské schůze a počtu přítomných členů sdružení na členské schůzi, včetně procentuálního vyjádření k počtu všech členů sdružení s uvedením, zda je členská schůze usnášeníschopná. Valná hromada dále zvolí předsedají-cího členské schůze a zapisovatele.

8. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
-   datum a místo konání schůze,
-   přijatá usnesení,
-   výsledky hlasování,
-   nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
9. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly před-loženy k projednávaným bodům. Zápisy z členských schůzí tvoří součást dokumentace sdružení.
10. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí, a to na vlastní náklady.

Článek 11
Výbor sdružení

1. Výbor sdružení je statutárním a výkonným orgánem občanského sdružení. Řídí a organi-zuje běžnou činnost sdružení a rozhoduje ve věcech, které nejsou stanovami vyhrazeny členské schůzi.

2. Členové výboru jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Z řad svých členů výbor sdru-žení volí a odvolává do funkce předsedu výboru sdružení. Výbor sdružení je tříčlenný a každý z členů výboru má jeden hlas.

3. Funkční období členů výboru sdružení činí 3 roky a počíná dnem jejich zvolení. Na svém prvním zasedání si výbor sdružení zvolí svého předsedu. První zasedání výboru sdružení svolává jeho nejstarší člen, který také řídí jeho zasedání do zvolení předsedy.

4. Za výbor sdružení jedná navenek předseda výboru nebo výborem pověřený člen. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena výbo-ru.

5. Předseda výboru sdružení organizuje, svolává a řídí činnost výboru, organizuje běžnou činnost občanského sdružení.

6. Člen výboru je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech přítomných členů občanského sdružení.

7. Pokud nejde o věci ve výlučné pravomoci členské schůze nebo pokud si rozhodování v určitých věcech členská schůze nevyhradila, rozhoduje výbor sdružení. Výbor sdružení plní usnesení členské schůze a odpovídá mu za svou činnost. Výbor se schází podle potře-by, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor sdružení svolává jeho předseda nebo výborem pověřený člen výboru, a to telefonicky nebo písemně.

8. Nesvolává-li v dohodnutých lhůtách výbor sdružení předseda, mohou zasedání výboru svolat jeho další dva členové.

9. Výbor sdružení jako statutární orgán občanského sdružení zejména
a) v souladu se zákonem a s usneseními členské schůze činí právní úkony jménem ob-čanského sdružení navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá smlou-vy,
b) jménem sdružení vymáhá  plnění povinností uložených členům družstva,
10. Výbor sdružení rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen výboru má jeden hlas. Je-li při hlasování dosaženo shody hlasů, rozhodujícím hlasem je hlas předsedy výboru.
11. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
a) datum a místo konání jednání,
b) přijatá usnesení,
c) výsledky hlasování členů výboru,
d) námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru, kteří požádali o jejich zaprotokolová-ní.
12. Členům výboru může být poskytnuta odměna za výkon funkce; její výši schvaluje člen-ská schůze.

Článek 12
Kontrolní komise občanského sdružení

1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost sdružení a projednává stíž-nosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech ob-čanského sdružení. Kontrolní komise má tři členy a každý z členů má jeden hlas. Funkční období členů kontrolní komise sdružení činí  tři roky.

2. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise výbor společenství a vyžaduje zjed-nání nápravy.

3. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.

4. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu.

5. Pro volbu předsedy kontrolní komise, jakož i pro svolávaní a jednání kontrolní komise platí přiměřeně pravidla stanovená v čl. 11 těchto stanov.

6. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u výboru sdružení jakékoliv informace o hos-podaření sdružení. Výbor sdružení je povinen bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo po-stavení sdružení a jeho členů.

IV.
Hospodaření sdružení

Článek 13

1. Občanské sdružení financuje svoji činnost ze svého jmění, které je tvořeno následujícími zdroji:
a) členské příspěvky,
b) příspěvky (dary) a dotacemi ve všech formách od právnických a fyzických osob,
c) případnými výtěžky z pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí, případně z jiné výdělečné činnosti, je-li ta v souladu s obecně závaznými předpisy a neodporuje cílům a zásadám činnosti občanského sdružení,
2. Sdružení postupuje při obstarávání finančních prostředků (fundraisingu) důsledně podle právních předpisů a těchto stanov, přičemž zvláště přesně označuje způsoby financování a neobchází tak daňové ani jiné obecně závazné předpisy.
3. Sdružení může přijímat půjčky a úvěry pouze, pokud to není v rozporu s účelem a soubo-rem cílů sdružení. Jestliže půjčka či úvěr převyšuje 50.000,-Kč, je k tomu zapotřebí před-chozího souhlasu členské schůze.

4. Hospodaření sdružení se řídí ročním rozpočtem, který schvaluje členská schůze a který zobrazuje veškeré očekávané příjmy a výdaje sdružení v daném roce. Jakmile výbor sdru-žení zjistí, že je pravděpodobné, že dojde ať již ke kladnému či zápornému odchýlení se v celkové částce příjmů nebo výdajů o více jak 30%, oproti schváleném rozpočtu, je povi-nen svolat do 30 dnů členskou schůzi a předložit ji k projednání a schválení upravený ná-vrh rozpočtu. Neučiní-li tak výbor sdružení, musí tak neprodleně učinit kontrolní komise.

5. Jestliže se na členské schůzi nepodaří dospět ke schválení ročního rozpočtu, hospodaří sdružení podle rozpočtového provizoria, které schválí členská schůze a neučiní-li tak, sta-noví ho výbor sdružení se souhlasem kontrolní komise.

6. Občanské sdružení nakládá se svým majetkem a se získanými finančními prostředky hos-podárně s péčí řádného hospodáře, výlučně v zájmu naplňování cílů sdružení.

7. Sdružení hospodaří s prostředky, které ji byly svěřeny od jiných právnických nebo fyzic-kých osob (dary, granty, dotace) v souladu s účelem, za kterým byly poskytnuty. Sdružení na požádání prokáže poskytovatelům těchto prostředků, jak bylo s jimi poskytnutými pro-středky naloženo.

8. Sdružení účtuje v soustavě podvojného účetnictví podle platných obecně závazných před-pisů.

9. Případný zisk (kladný výsledek rozdílu příjmů a výdajů po zdanění) dosažený sdružením za dané účetní období musí být převeden do dalšího účetního období.

Článek 14
Výroční zpráva

1. Výbor sdružení vypracuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření sdružení v daném ka-lendářním roce, kterou předkládá členské schůzi ke schválení, a to nejpozději šest měsíců po skončení příslušného kalendářního roku. Výroční zpráva je veřejná a každému na vy-žádání přístupná.

2.  Výroční zpráva musí obsahovat:
a) přehled činnosti sdružení v daném kalendářním roce,
b) roční účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,
c) přehled příjmů sdružení v členění dle jejich zdrojů,
d) další údaje stanovené členskou schůzí nebo výborem sdružení.
3. Součástí výroční zprávy je i vyjádření kontrolní komise, která je povinna přezkoumat roč-ní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.


V.
Zrušení a likvidace občanského sdružení

Článek 15

1. Občanské sdružení se zrušuje:
a) usnesením členské schůze o dobrovolném rozpuštěním nebo sloučení s jiným sdružením,
b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,
c) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.
2. Sdružení zaniká výmazem z rejstříku ministerstva vnitra České republiky.
3. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání.
Článek 16
Pro likvidaci sdružení se použije přiměřeně ustanovení § 71 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, vyjma případu uvedeného v § 13 odst. 2, výše citovaného zák. č. 83/1990 Sb.

VI.
Společná ustanovení

Článek 17

1. Návrh na registraci sdružení mohou podávat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let (dále jen "přípravný výbor").

2. Až do vytvoření orgánů uvedených v čl. 8 těchto stanov, jedná jménem sdružení přípravný výbor.

3. Změnu stanov je povinno sdružení oznámit písemně ministerstvu do 15 dnů od jejího schválení a připojit ve dvojím vyhotovení text změny.

4. Jsou-li schůze nebo jiná shromáždění sdružení přístupná veřejnosti, mají přítomní občané povinnosti účastníků shromáždění. Nesmějí zasahovat do jednání, pokud předsedající ne-rozhodne jinak.

VII.
Závěrečná ustanovení

Článek 18

1. Tyto stanovy mohou být měněny a doplňovány písemnými po sobě jdoucími dodatky.

2. Tyto stanovy byly přijaty ustavující členskou schůzí dne 21.9.2007 a nabývají platnosti stejným dnem.
3. V případech, které nejsou řešeny těmito stanovami, se postupuje podle příslušných usta-novení výše citovaného zákona č. 83/1990 Sb.
4. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich vzetí na vědomí na MV ČR podle zákona č.83/1990 o sdružování občanů.

         V Olomouci dne 21.9.2007

 

za Výbor občanského sdružení:


  předseda výboru,   Ing.Petr Kejduš     
      
  člen výboru, Ing. Vratislav Hrachovec

  člen výboru, JUDr. Petr Dítě, MBA

       
        

 

18. 9. Kryštof

Zítra: Zita